ข้ามไปยังข้อความหลัก

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

หากเกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ เช่น หากกระดาษหมดหรือติดค้าง ข้อความแก้ไขปัญหาจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ปฏิบัติตามข้อความที่ระบุ

ขณะที่เกิดข้อผิดพลาด สัญญาณไฟ เตือน(Alarm) จะกะพริบ และรหัสสนับสนุน (หมายเลขข้อผิดพลาด) จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อผิดพลาดบางอย่าง สัญญาณไฟ เตือน(Alarm) และสัญญาณไฟ พลังงาน(ON) กะพริบสลับกัน ตรวจสอบสถานะของสัญญาณไฟและข้อความ แล้วดำเนินการที่เหมาะสม

รหัสสนับสนุนที่สัมพันธ์กับจำนวนกะพริบของสัญญาณไฟ เตือน(Alarm)

ตัวอย่างการกะพริบ 2 ครั้ง:

(A) กะพริบ

(B) ดับลง

จำนวนการกะพริบ

สาเหตุ

รหัสสนับสนุน

กะพริบ 2 ครั้ง

กระดาษในเครื่องหมด หรือไม่มีการป้อนจ่ายกระดาษ

1000

กะพริบ 3 ครั้ง

กระดาษติดค้างในช่องออกกระดาษหรือในเทรย์ด้านหลัง

1300

กะพริบ 4 ครั้ง

ไม่ได้ติดตั้งคาร์ทริดอย่างถูกต้อง

1470

กะพริบ 5 ครั้ง

หัวพิมพ์อาจชำรุดเสียหาย

1403

ไม่รู้จักคาร์ทริด

1471

ไม่ได้ติดตั้งคาร์ทริดที่เหมาะสม

1476

กะพริบ 7 ครั้ง

ไม่ได้ติดตั้งคาร์ทริดในตำแหน่งที่ถูกต้อง

1474

ได้ติดตั้งคาร์ทริดสีเดียวกันมากกว่าหนึ่งอัน

1475

กะพริบ 8 ครั้ง

ตัวดูดซับหมึกใกล้จะเต็ม

1700, 1701

กะพริบ 9 ครั้ง

วัตถุป้องกันหรือเทปอาจยังคงติดอยู่กับตัวยึดคาร์ทริด

1890

กะพริบ 14 ครั้ง

ไม่รู้จักคาร์ทริด

1473

กะพริบ 15 ครั้ง

ไม่รู้จักคาร์ทริด

1472

รหัสสนับสนุนที่สัมพันธ์กับจำนวนกะพริบของสัญญาณไฟ พลังงาน(ON) และสัญญาณไฟ เตือน(Alarm)

ตัวอย่างการกะพริบ 2 ครั้ง:

(A) กะพริบสลับกัน

(B) ดับลง

จำนวนการกะพริบ

สาเหตุ

รหัสสนับสนุน

กะพริบ 2 ครั้ง

เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาด

5100

กะพริบ 7 ครั้ง

เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาด

5B00, 5B01

กะพริบ 10 ครั้ง

เกิดข้อผิดพลาดซึ่งจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่อง

B202, B203, B204, B205

กรณีอื่นเหนือกว่า

เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาด

5011, 5012, 5050, 5200, 5400, 5700, 6800, 6801, 6930, 6931, 6932, 6933, 6936, 6937, 6938, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946

เมื่อรหัสสนับสนุนและข้อความแสดงขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์:

 • สำหรับ Windows:

  ภาพ: หน้าจอข้อความระบุข้อผิดพลาด
 • สำหรับ Mac OS:

  ภาพ: หน้าจอข้อความระบุข้อผิดพลาด

  * หน้าจออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้

หมายเหตุ

 • คุณยังสามารถค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ระบุโดยรหัสสนับสนุนที่แสดงขึ้นได้

  ค้นหา

เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่มีรหัสสนับสนุน โปรดดู ข้อความปรากฏขึ้น